—————————————————————————————————————————————————–>

AKTUELLT

Fakturor på medlemsavgift för 2016 har skickats ut till alla medlemmar. Meddela info@icomos.se om du inte fått någon faktura.


Blue Shield
Arbetet med att bilda en svensk Blue Shield-organisation pågår. ICOMOS är en av organisationerna som ingår i arbetsgruppen och styrelsen. Mer information ->


ICOMOS är en sammanslutning för olika kategorier yrkesverksamma inom kulturmiljövården över hela världen – den enda globala, obundna organisationen i sitt slag. ICOMOS uppgift är att tvärvetenskapligt och sektorsövergripande verka för att historiska minnesmärken, miljöer, kulturlandskap och fornlämningar bevaras åt eftervärlden. Bland medlemmarna finns praktiker, administratörer, forskare, antikvarier, arkitekter, arkeologer, fastighetsförvaltare, ingenjörer, konservatorer, konstvetare, planerare m.fl. ICOMOS är expertorgan åt Unesco i kulturmiljöfrågor och för världsarvskonventionen. ICOMOS finns i mer än 100 länder.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljövården i Sverige.

VISION FÖR FRAMTIDEN
  • kulturarvsfrågorna har fått en större tyngd och upplevs som en angelägenhet för alla,
  • kulturmiljö ses som en oumbärlig resurs i samhällsutvecklingen kulturellt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt,
  • kulturmiljösektorn ses som en drivande, respekterad och efterfrågad tillgång i utvecklingen mot ett i alla avseenden hållbarare samhälle,
  • världsarvskonventionens roll i Unescos arbete för fred, mänskliga rättigheter, säkerhet och frihet är känd och allmänt respekterad.
  • medlemskap i ICOMOS är en självklarhet för den som är verksam inom område som berör vård och bevarande av kulturmiljö

För mer information, se www.icomos.org

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden