————————————————————————————————————————————————–>

AKTUELLT

Gå in på ICOMOS Sveriges Facebooksida för fler aktuella händelser ->


ICOMOS Generalförsamling i Indien den 11-15 december 2017

ICOMOS stora generalförsamling med vetenskapligt symposium på temat Heritage and Democracy kommer att hållas i Dehli, Indien den 11-15 december. Mer information finns på icomosga2017.org
Se till att kolla alla detaljer och vara ute i god tid – det är mycket att sätta sig in i och den indiska byråkratin är omständlig!

Deadline för abstracts för papers är den 30 april.

Fram till den 15 maj är anmälningsavgiften 375 Euro, därefter 450 Euro.

Resestipendier. Vi ser gärna ett brett deltagande från ICOMOS Sverige och kommer som vanligt att dela ut ett antal resestipendier för ändamålet. Vi kommer att prioritera dem av er som ska hålla presentationer vid symposiet eller på annat sätt har en aktiv roll under generalförsamlingen samt inte har möjlighet till finansiering via arbetsgivare eller på annat sätt. Vi ser också till om den sökande är aktiv inom ICOMOS Sveriges verksamhet och kan sprida erfarenheterna.

Stipendiernas storlek beror förstås på hur många som söker. Vi tänker oss att det i vart fall ska täcka deltagaravgiften 450 EUR (vid anmälan före 15 augusti), en billig flygresa och delar av hotellkostnaderna. Stipendierna betalas ut i efterskott, mot en kort rapport.

Ansökan om stipendium med kort motivering och kostnadsberäkning skickas till info@icomos.se senast fredagen den 9 juni. Besked om resestipendier skickas ut i mitten av juni.

Bästa hälsningar!

Styrelsen

 


Nya rapporter på hemsidan:

Nils Ahlbergs rapport från Historic Towns årsmöte i Seoul i november 2016.

Nils Ahlbergs rapport från möte med ICOMOS Advisory Committee (AdCom) i Istanbul i oktober 2016.


Symposiepublikationen Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, Technical Art History, Reception History, Value är publiserad. Symposiet med samma titel arrangerades av ICOMOS Sveriges muralmålerigrupp i Norrköping i september 2015.
Klicka på bilden för att läsa ett utdrag ur publikationen.  Hela publikationen kan köpas via Bokus  och Adlibris.

 

The proceedings of the symposium Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, held in Norrköping, Sweden in September 2015 is now publiched. The symposium was organised by ICOMOS Sweden’s Scientific Working Group for Mural Paintings.
More information >>>


13 th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone hölls den 6-9 september 2016 och arrangerades denna gång av University of the West of Scotland i Paisley, Glasgow. Årets tema var Science and Art: A Future for Stone.
Läs Malin Myrins rapport från kongressen >>>


166628 november 2016: I dag är det 350 år sedan Sveriges första kulturminneslagstiftning Placat och påbudh om gamble monumenter och antiquiteter skrevs. ICOMOS Sverige är därför glada att kunna publicera Thomas Adlercreutz översättning av texten till engelska här >>>

November 28, 2016: Today it is 350 years since the first Swedish law on protection of heritage Placat och påbudh om gamble monumenter och antiquiteter was written. ICOMOS Sweden is pleased to publish a translation of the text into English by Thomas Adlercreutz here >>>


ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige. ICOMOS Sverige ska:

  • I Sverige och internationellt främja vård och bevarande av kulturmiljön, såväl enskilda monument och deras omgivning som samlad bebyggelse och miljöer av kultur­histo­riskt intresse.
  • Verka för att internationella rekommendationer och konventioner som är tillämp­­­bara på svenska förhållanden blir kända och beaktade.
  • Till ICOMOS och andra intresserade internationella organ förmedla kunskap om svenska förhållanden.
  • Verka för informationsutbyte mellan svenska föreningar inom verksamhets­området, andra intresserade organ och personer, såväl inom som utom landet, med särskilt ansvar för det internationella samarbetet på expertnivå.
  • Sprida upplysningar och rapporter om internationell verksamhet, såsom symposier, kongresser, utställningar etc.

Med syftet att stärka kultur­arvets roll i samhällsutvecklingen är ICOMOS Sverige en organisation för professionellt arbetande inom kulturmiljö­området. Kunskapsutbyte och kompetensutveckling är ICOMOS kärna. ICOMOS Sverige vill vara ett välfungerande nätverk, både på det nationella och internationella planet, ett forum för professionella diskussioner. Vi slår vakt om rollen som internationellt expertorgan med särskilt ansvar för världsarvsfrågorna och kulturarvs­frågor av internationell räckvidd.

ICOMOS inrik­t­ning och verksamhet innebär ett synsätt där kulturarv ses i ett större sammanhang. ICOMOS målsättning är att diskutera kulturarvsfrågor med hänsyn till: Långsiktig och hållbar samhällsutveckling – Kulturell frihet och kulturell mångfald – Demokrati och mänskliga rättigheter.

För mer information, se www.icomos.org

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden