————————————————————————————————————————————————–>

AKTUELLT

 

2017-11-15 Se nedan för ett viktigt meddelande från ICOMOS internationella sekretariat:

Help ICOMOS remain an open non-political cultural heritage forum

In January 2017, ICOMOS was awarded a generous grant of 80 000 € by the Getty Foundation for our General Assemblytaking place this December in Delhi. This international gathering is one of the most important in the heritage conservation field and under our policy of non-political involvement and non-discrimination, the meeting is open to all.

Recently, the Getty Foundation suddenly informed ICOMOS that for unforeseen reasons related to compliance with U.S. sanctions regulations, and through no fault whatsoever of ICOMOS, it would have to revoke the grant because of the participation at the General Assembly of one of our members, a young Syrian architect, teaching part-time at a Syrian state-funded university.

The Getty gave ICOMOS the alternative to either bar him from attending the meeting or have the grant revoked.

ICOMOS has chosen to stand by its principles and return the grant funds to the Getty Foundation.

We are now relying on your financial support to help us raise the 80 000 € we must return to the Getty.

If each ICOMOS member or friend would give just 5 or 10 € we could raise this amount in a few days.

To donate please visit our crowdfunding page

http://www.chuffed.org/project/help-icomos-remain-open-and-non-political

– where you can contribute via Credit card or PayPal.

We would be grateful if you share our appeal in your networks and social media!

About ICOMOS

ICOMOS, the International Council on Monuments and Sites, is a unique, non-governmental, democratic, not for profit international organisation, committed to furthering the conservation, protection, use and enhancement of the world’s cultural heritage.

As an official advisory body to the World Heritage Committee for the implementation of the UNESCO World Heritage Convention, ICOMOS evaluates nominations and advises on the state of conservation of properties inscribed on the World Heritage List.

For more information see www.icomos.org

Acknowledgements

Donations received before 1 December 2017 will be acknowledged in a special resolution of the General Assembly that will be distributed to all ICOMOS members and partners, including UNESCO. Donors of 100 € and above will in addition receive a personal certificate of appreciation signed by the President of ICOMOS.

If we go beyond our goal

If we fundraise beyond the 80 000 € mark – any surplus will be put into ICOMOS’ own Victoria Falls Fund – which we use to complement external grants and support attendance by members at our General Assemblies.


ICOMOS Generalförsamling i Indien den 11-15 december 2017

ICOMOS stora generalförsamling med vetenskapligt symposium på temat Heritage and Democracy kommer att hållas i Dehli, Indien den 11-15 december. Mer information finns på icomosga2017.org

Meddela oss om du ska åka!

Vi i styrelsen skulle vilja att du som åker till Delhi meddelar oss, så att vi kan upprätta en svensk deltagarlista med kontaktuppgifter. Maila info@icomos.se med uppgifter om:

  • När du kommer till och åker från Delhi
  • Var du bor i Delhi
  • Telefonnummer som du är nåbar på i Delhi
  • Om du ev. ska presentera något paper på symposiet
  • Om du ska delta i något scientific committee- möte

INDISK AFTON den 13 november (obs datum)

För att förbereda oss på den Indiska kulturen bjuder vi in alla medlemmar till en Indisk afton då vi får en inblick i Indisk kultur och arkitektur av  Jan af Geijerstam, van Indienresenär som även lett uppskattade studieresor dit.
Vi kommer också att få träffa Nupur Prothi Khanna, ICOMOS Indien medlem with expertise in cultural landscape, heritage studies and open space design. Nupur är en av arrangörerna för det vetenskapliga symposiet i Delhi.

Tid: 13 november kl 17-19
Plats: Stallet, Villa Lusthusporten på Djurgården i Stockholm.

Anmäl deltagande till info@icomos.se

Bästa hälsningar!
Styrelsen


Gå in på ICOMOS Sveriges Facebooksida för fler aktuella händelser ->


Nya rapporter på hemsidan:

Nils Ahlbergs rapport från Historic Towns årsmöte i Seoul i november 2016.

Nils Ahlbergs rapport från möte med ICOMOS Advisory Committee (AdCom) i Istanbul i oktober 2016.


Symposiepublikationen Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, Technical Art History, Reception History, Value är publiserad. Symposiet med samma titel arrangerades av ICOMOS Sveriges muralmålerigrupp i Norrköping i september 2015.
Klicka på bilden för att läsa ett utdrag ur publikationen.  Hela publikationen kan köpas via Bokus  och Adlibris.

 

The proceedings of the symposium Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, held in Norrköping, Sweden in September 2015 is now publiched. The symposium was organised by ICOMOS Sweden’s Scientific Working Group for Mural Paintings.
More information >>>


13 th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone hölls den 6-9 september 2016 och arrangerades denna gång av University of the West of Scotland i Paisley, Glasgow. Årets tema var Science and Art: A Future for Stone.
Läs Malin Myrins rapport från kongressen >>>


166628 november 2016: I dag är det 350 år sedan Sveriges första kulturminneslagstiftning Placat och påbudh om gamble monumenter och antiquiteter skrevs. ICOMOS Sverige är därför glada att kunna publicera Thomas Adlercreutz översättning av texten till engelska här >>>

November 28, 2016: Today it is 350 years since the first Swedish law on protection of heritage Placat och påbudh om gamble monumenter och antiquiteter was written. ICOMOS Sweden is pleased to publish a translation of the text into English by Thomas Adlercreutz here >>>


ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige. ICOMOS Sverige ska:

  • I Sverige och internationellt främja vård och bevarande av kulturmiljön, såväl enskilda monument och deras omgivning som samlad bebyggelse och miljöer av kultur­histo­riskt intresse.
  • Verka för att internationella rekommendationer och konventioner som är tillämp­­­bara på svenska förhållanden blir kända och beaktade.
  • Till ICOMOS och andra intresserade internationella organ förmedla kunskap om svenska förhållanden.
  • Verka för informationsutbyte mellan svenska föreningar inom verksamhets­området, andra intresserade organ och personer, såväl inom som utom landet, med särskilt ansvar för det internationella samarbetet på expertnivå.
  • Sprida upplysningar och rapporter om internationell verksamhet, såsom symposier, kongresser, utställningar etc.

Med syftet att stärka kultur­arvets roll i samhällsutvecklingen är ICOMOS Sverige en organisation för professionellt arbetande inom kulturmiljö­området. Kunskapsutbyte och kompetensutveckling är ICOMOS kärna. ICOMOS Sverige vill vara ett välfungerande nätverk, både på det nationella och internationella planet, ett forum för professionella diskussioner. Vi slår vakt om rollen som internationellt expertorgan med särskilt ansvar för världsarvsfrågorna och kulturarvs­frågor av internationell räckvidd.

ICOMOS inrik­t­ning och verksamhet innebär ett synsätt där kulturarv ses i ett större sammanhang. ICOMOS målsättning är att diskutera kulturarvsfrågor med hänsyn till: Långsiktig och hållbar samhällsutveckling – Kulturell frihet och kulturell mångfald – Demokrati och mänskliga rättigheter.

För mer information, se www.icomos.org

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden