<————————————————————————————————————————————————->

Till minne av Margareta Biörnstad

Förre riksantikvarien och ordföranden i ICOMOS Sverige, Margareta Biörnstad, Stockholm, har som tidigare meddelats gått ur tiden. Närmast anhöriga är barn och barnbarn. Hon sörjs också av en stor skara vänner och tidigare medarbetare och kollegor i Sverige och runt om i världen.

Margareta Biörnstad var ordförande för den svenska nationalkommittén av ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, åren 1987-1997. ICOMOS är en världsomspännande organisation för professionella kulturmiljövårdare och fungerar som rådgivande expertorgan till Unesco för världsarvslistan och kulturarvet i stort. Här ingår också frågor om kulturens och kulturarvets roll för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Margareta hade ett stort intresse och engagemang för de internationella frågorna, med starkt stöd även för arbetet inom Europarådet, Europa Nostra och andra.

Den svenska nationalkommittén av ICOMOS grundades 1966, året efter den internationella organisationen. Sekretariatet låg vid Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarien var ordförande och en tjänsteman vid ämbetet sekreterare. Andra medarbetare och ledande experter runt om i landet deltog i arbetet. Idag har dock organisationen en fristående ställning.

ICOMOS var till en början i huvudsak inriktat på de stora monumenten. Arkeologin saknades till stor del och en bredare helhetssyn på kulturarvet. För en förändring på båda dessa punkter spelade Margaretas insatser stor roll. Den breddade synen på kulturarvet och kulturarvets roll i samhällsplaneringen var en kärnpunkt i hennes gärning.

Det svenska deltagandet i det internationella arbetet stärktes och åren 1984-1990 hade Sverige för första gången en plats i ICOMOS internationella styrelse.

1985 grundades ICOMOS International Committee on Archaeological Heritage Management – under svensk ledning och i nära samarbete med de övriga nordiska länderna. Förste ordföranden, fram till 1990, var Margareta Biörnstad och sekretariatet låg vid Riksantikvarieämbetet. En omfattande verksamhet utvecklades, med bland annat årliga möten och ett stort symposium i Stockholm 1988. Ett krävande arbete var Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage som kunde antas år 1990.

Margareta drev också på för ett mer aktivt ICOMOS-arbete hemma i Sverige. Hon var angelägen att bredda medlemskadern och att välkomna även yngre kulturmiljövårdare. 1991 började ett nyhetsbrev ges ut, medlemsaktiviteterna utökades, årliga årsmötesseminarier med utländska gäster anordnades och 1992 reviderades stadgarna.

Ett betydelsefullt arrangemang ägde rum 1994, då ett internationellt seminarium med titeln ”Information as an Instrument for Protection against War Damage to Cultural Heritage” anordnades i Stockholm i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Svenska Unescorådet. Rapporten finns publicerad i Unescorådets skriftsserie. Här deltog svenska och internationella experter på 1954 års Haagkonvention och biståndsarbete.

Detta ledde fram till grundandet av stiftelsen Kulturarv utan Gränser (Cultural Heritage without Borders) 1995, där Margareta var en av initiativtagarna och en drivande kraft. Hon blev dess förste ordförande, fram till år 2000. En bakgrund var kriget i Bosnien-Hercegovina som innebar en omfattande och systematisk förstörelse av kulturminnen. Stiftelsen arbetar för att rädda och vårda kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter. Genom praktiskt arbete och utbildning vill man bidra till demokratiska processer, mänskliga rättigheter och försoning.

Även efter att Margareta avgått som ordförande för ICOMOS Sverige fanns hon med som stöd och inspiratör. Ett exempel är The Stockholm Declaration – Declaration of ICOMOS marking the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights som tillkom 1998.

Sverige har vid ett tillfälle stått som värd för ICOMOS Advisory Committee med påföljande konferens – det årliga mötet med ordförandena i nationalkommittéerna runt om i världen och de vetenskapliga internationella kommittéerna. Detta var också 1998, som ett bidrag till kulturhuvudstadsåret. Men beslutet att bjuda in till mötet togs under Margaretas tid som ICOMOS-ordförande. Det var en hel serie av möten med ICOMOS styrande organ – Bureau, Executive Committee och Advisory Committee, som följdes av en konferens om ”Historic Towns – a Heritage for the Future” och därefter det årliga mötet med ICOMOS International Committee on Historic Towns and Villages.

Margareta hade högt ställda krav och en tydlighet och klarhet som är få förunnade. Men på samma gång värme och omsorg när man kom henne närmare. Att få arbeta med henne var oerhört lärorikt, stimulerande och utvecklande. Flera generationer kulturmiljövårdare fick erfara detta. Det var med stor stolthet man deltog i möten tillsammans med Margareta och kände den respekt och uppskattning som mötte henne och ICOMOS Sverige.

För ICOMOS Sverige

Nils Ahlberg
Ordförande
2019-11-26


 

AKTUELLT


Till minne av ICOMOS tidigare ordförande Margareta Biörnstad >

 


Läs Thomas Adlercreutz reserapport från ICLAFI:s möte i Turkiet.
20191022-28 ICLAFI Thomas Adlercreutz – Reseraport

 


Läs Marwa Dabaiehs rapport från CIAV och ISCEAH gemensamma konferens med temat Vernacular & Earthen Architecture towards Local Development som hölls i Pingyao, Kina i september 2019.
20190906-09 CIAV and ISCEAH Annual meeting and conference, Marwa Dabaieh – Travel report


Vernacular Architecture (CIAV) har ett nytt nyhetsbrev och informerar om nya publikationer->

 


Läs rapporten från konferensen Preserve, Use and Develop –International conference on ecclesiastical heritage and its future challenges som hölls i Lund den 25-26 April 2018. Ladda ner rapporten här: Conference Report PUD 18-12-2018, rev 2019


Läs abstract till Jan Melanders föredrag: Anundshög – cooperation between local community and local government: 201810XX ICAHM Annual Meeting Sicilien – Föredrag Anundshög – J Melander


ICOMOS är en av 80 organisationer som har undertecknat en uppmaning till EU-parlamentet att öka budgeten till den kulturella och kreativa sektorn ”Creative Europe” för den kommande budgetperioden.
Länk till brevet finns här: 
https://www.impalamusic.org/content/boosting-creative-europe-joint-call-80-organisations


Läs Britt Wisths rapport från ICOMOS internationella vetenskapliga kommitté för 1900-talets bebyggelses årsmöte i Trento, Italien i september 2018
20180902-04 ISC20C Årsmöte, Trento; Britt Wisth – Reseberättelse


Symposium om ”Safety in Heritage” i Madrid den 7-9 maj 2019

The International Scientific Symposium on Safety in Heritage will be held in Madrid, Spain on 7-9 May 2019, with the participation of the ICOMOS International Scientific Committee on 20th Century Heritage.

https://www.safetyinheritage.com/index.php/eng/

 The 7th, 8th and 9th of May 2019, the International Scientific Symposium on Safety in Heritage will take place in Madrid, organized by the EKABA Foundation.

The Symposium will focus on safety in cultural assets, paying special attention to visitors. The Symposium key speakers will be: Glenn Boornazian, Joäo Carrilho da Graça, Mohamed Es Semmar, Jose María Ezquiaga, Gunny Harboe, Ward Miller, Pedro Salmerón, Eduardo Souto de Moura, Ana Tostões, Gabriel Ruiz Cabrero and Antoine Wilmering.

You may send your contribution to the Symposium until the 15th of December 2018, following the instructions in the Symposium web page.

For more information, including the updated program, as well as for those who might be interested in attending and as there are limited places, please register through the symposium web page: www.safetyinheritage.com.

 

 

 


Vid ICOMIS GA 2017 antogs Principles for Conservation of Wooden Built Heritage:  IIWC-2017-Principles-EN


Gå in på ICOMOS Sveriges Facebooksida för fler aktuella händelser ->


Nya rapporter på hemsidan:

Nils Ahlbergs rapport från Historic Towns årsmöte i Seoul i november 2016.

Nils Ahlbergs rapport från möte med ICOMOS Advisory Committee (AdCom) i Istanbul i oktober 2016.


Symposiepublikationen Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, Technical Art History, Reception History, Value är publiserad. Symposiet med samma titel arrangerades av ICOMOS Sveriges muralmålerigrupp i Norrköping i september 2015.
Klicka på bilden för att läsa ett utdrag ur publikationen.  Hela publikationen kan köpas via Bokus  och Adlibris.

 

The proceedings of the symposium Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, held in Norrköping, Sweden in September 2015 is now publiched. The symposium was organised by ICOMOS Sweden’s Scientific Working Group for Mural Paintings.
More information >>>


13 th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone hölls den 6-9 september 2016 och arrangerades denna gång av University of the West of Scotland i Paisley, Glasgow. Årets tema var Science and Art: A Future for Stone.
Läs Malin Myrins rapport från kongressen >>>


166628 november 2016: I dag är det 350 år sedan Sveriges första kulturminneslagstiftning Placat och påbudh om gamble monumenter och antiquiteter skrevs. ICOMOS Sverige är därför glada att kunna publicera Thomas Adlercreutz översättning av texten till engelska här >>>

November 28, 2016: Today it is 350 years since the first Swedish law on protection of heritage Placat och påbudh om gamble monumenter och antiquiteter was written. ICOMOS Sweden is pleased to publish a translation of the text into English by Thomas Adlercreutz here >>>


ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen har till uppgift att definiera, utveck­la och vara på­dri­vande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, lik­som i frågor som gäller utbild­ning, forsk­ning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor med särskilda åligganden knutna till världs­arvs­kon­ven­tion­en.

ICOMOS Sverige är en av ICOMOS nationalkommittéer och organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige. ICOMOS Sverige ska:

  • I Sverige och internationellt främja vård och bevarande av kulturmiljön, såväl enskilda monument och deras omgivning som samlad bebyggelse och miljöer av kultur­histo­riskt intresse.
  • Verka för att internationella rekommendationer och konventioner som är tillämp­­­bara på svenska förhållanden blir kända och beaktade.
  • Till ICOMOS och andra intresserade internationella organ förmedla kunskap om svenska förhållanden.
  • Verka för informationsutbyte mellan svenska föreningar inom verksamhets­området, andra intresserade organ och personer, såväl inom som utom landet, med särskilt ansvar för det internationella samarbetet på expertnivå.
  • Sprida upplysningar och rapporter om internationell verksamhet, såsom symposier, kongresser, utställningar etc.

Med syftet att stärka kultur­arvets roll i samhällsutvecklingen är ICOMOS Sverige en organisation för professionellt arbetande inom kulturmiljö­området. Kunskapsutbyte och kompetensutveckling är ICOMOS kärna. ICOMOS Sverige vill vara ett välfungerande nätverk, både på det nationella och internationella planet, ett forum för professionella diskussioner. Vi slår vakt om rollen som internationellt expertorgan med särskilt ansvar för världsarvsfrågorna och kulturarvs­frågor av internationell räckvidd.

ICOMOS inrik­t­ning och verksamhet innebär ett synsätt där kulturarv ses i ett större sammanhang. ICOMOS målsättning är att diskutera kulturarvsfrågor med hänsyn till: Långsiktig och hållbar samhällsutveckling – Kulturell frihet och kulturell mångfald – Demokrati och mänskliga rättigheter.

För mer information, se www.icomos.org

—————————————————————————————————————————————————>

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås