Ett svenskt kulturmiljödokument

Ett svenskt kulturmiljödokument
I början av 2008 startade ICOMOS en arbetsgrupp i samarbete med Svenska kyrkan och Göteborgs universitet med syfte att undersöka behovet av ett svensk kulturvårdsdokument. Avsikten var att  åstadkomma ett dokument  till hjälp för att åstadkomma bästa möjliga hantering av kulturmiljön som utgår från svenska förhållanden. På så sätt ska det fungera som komplement till de internationella dokument som finns eller är under utveckling”.

Ett svenskt kulturmiljödokument blir start för ICOMOS Tankesmedja
För bättre genomslagskraft behöver synen på kulturmiljön vändas från tärande till att ses som en resurs för framtiden och för ett hållbart samhälle. ICOMOS SWEDEN har tillsatt en arbetsgrupp med uppdraget att arbeta fram ett svenskt kulturmiljödokument som ska utgöra ideologisk grund för en tankesmedja. I den ingår Kerstin Westerlund Bjurström (styr), Helene Swahn Garreau, Ola Wettergren, Henril Linblad.  Avsikten är att i projektform:
– föra bred diskussion om förhållningssätt, inriktning och mål bland medlemmar och andra med avsikt att med utgångspunkt från ICOMOS ”Venice charter” utveckla ett nytt svenskt policydokument
– föra ut kunskap om hur kulturmiljö påverkar ekonomi, socialt samhällsklimat och attraktivitet
– kommunicera med och påverka olika aktörer i samhället och göra inlägg i media och allmän debatt
Kerstin Westerlund Bjurström

Info om Burradokumentet
Burradokumentet är framtaget av ICOMOS i Australien under åren 1977-1979 utifrån ICOMOS grunddokument Venedigdokumentet. Orsaken var att man i Australien ville skapa ett dokument anpassat till de australiensiska förhållandena. Det har visat sig att Burradokumentet går utmärkt att använda även i andra länder. Dokumentet innehåller grundläggande principer och visar på hur en förvaltningsprocess bör gå till. Viktigt är att platsens betydelse är utgångspunkten för förvaltningen, att betydelsen, eller värdena. förhandlas fram i en demokratisk process genom medverkan av lokala aktörer och att man tar hänsyn till alla intressenter under arbetets gång.  Mer om Burradokumentet finns på ICOMOS i Australiens hemsida: http://www.icomos.org/australia/ .

Kontaktperson är: Henrik Lindblad  – Henrik.Lindblad@svenskakyrkan.se

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden