Information

Årsavgift för 2015

Årsavgiften för 2015 är 450 kr. Hör av dig till styrelsens kassör Daniel Kwiatkowski om du inte har fått inbetalningsunderlag/ faktura! Daniel nås på: daniel.kwiatkowski@icomos.se. Vi vill också påminna alla medlemmar om att meddela styrelsen eventuell ändring av kontaktuppgifter. Ändringar meddelas Daniel på ovanstående adress alternativt info@icomos.se.  

Registrera dig i ICOMOS databas

Vi vill upprepa vår uppmaning till alla medlemmar om att registera sig i ICOMOS internationella databas ICOMOS Membership and Expert Database. Man tilldelas först ett lösenord och därefter ombeds man att fyll i kontaktuppgifter, proffession, erfarenhet, specialområden etc. I databasen är man sedan sökbar och nåbar av andra ICOMOS medlemmar världen över. Är man intresserad av att ställa upp i internationella uppdrag anger man detta i databasen. Länk till ICOMOS Membership and Expert Database finns på ICOMOS internationella hemsida  www.icomos.org

Bli medlem i en internationell kommitté

Är det någon av de internationella kommittéerna som särskilt intresserar dig och är sär­skilt relevant med tanke på ditt arbete? Varför inte bli medlem då om du inte redan är det? Det går alldeles utmärkt att flera svenskar är medlemmar i en kommitté. Det är inom dessa International Scientific Committees (ISCs) som stor del av dis­kus­sionen förs och man träffar kollegor med samma specialinriktning. Verksamheten rymmer såväl forsk­ning som den praktiska hanteringen och vården av kulturarvet, att utveckla teori och principer, den övergripande kunskapen och praktiska riktlinjer och regelsystem, aktuella case-studies och arbeten som är på gång runt om i världen. Kom­mit­té­erna kan också ge stöd och upp­back­ning i olika frågor. Normalt ordnar varje ISC ett årligt möte någonstans i världen. Hur man lägger upp dem kan variera från kommitté till kommitté men det brukar innehålla en eller ett par dagar med föredrag och diskussion, studiebesök och kanske en exkursion, möten med experter från värdlandet men även verksamhetsplanering och en del mer administ­rativa frågor. Och mellan mötena kan det vara diskussion och information via e-mail. Gå in på internationella ICOMOS hemsida och läs mer, http://www.icomos.org/en/ och leta vidare under Network och International Scientific Committees. Som ansökan behövs det ett brev där man lämpligen berättar varför man vill bli medlem i just denna kommitté och en CV. Det är förstås viktigt att den erfarenhet man har på området fram­går tydligt. Den som har omfattande erfarenhet kan bli ”Expert Member”, den som har ett stort intresse men kanske inte har arbetat så direkt med frågorna kan alltid bli ”Associate Member”. Ansökan kan skickas med e-post till kommittén, men kom ihåg att också skicka en kopia till info@icomos.se Du sköter detta själv men det är viktigt för styrelsen att veta vilka som är medlem­mar i respektive kommitté – för årsrapporter, att kunna hänvisa och samordna. Inom styrelsen är det Lena Palmqvist (lena.palmqvist@icomos.se) som håller i frågor som rör de internationella kommittéerna. Så håll oss underrättade. Ibland kan det tyvärr gå lite trögt i kontakterna och då kanske styrelsen kan behöva stöta på. Aktiviteten kan variera en del och kommittéerna har sina upp- och nedgångar.

Rekommendationen om det historiska urbana landskapet (HUL)

Nu ska snart den svenska översättningen av Unescos Recommendation on the Historic Urban Landscape finnas tillgänglig som en pdf-fil för utskrift på Svenska Unescorådets hemsida, www.unesco.se och sedan under Nyhetsrum och Informationsmaterial. Den antogs av Unescos general­för­sam­ling i november 2011 efter många års arbete, där ICOMOS haft en stor roll. Nils Ahl­berg har genom Historic Towns-kommittén, sär­skilda arbetsgrupper och ICOMOS Sveriges styrelse varit inblandad i dess tillkomst alltsedan 2006 och nu sist, på Unesco­rådets uppdrag, hållit i översättningen till svenska. Kerstin Westerlund och den svenska styrelsen har likaså del­tagit med synpunkter, och i slutskedet av översättningen Gert Magnusson och Åsa Dahlin. Nu gäller det att rekommendationen implementeras och kommer till användning i stadsplaneringen och även här har ICOMOS en viktig roll. Nils hade inbjudits att hålla ett inledande anförande på Riks­antik­va­rie­ämbetets höstmöte i oktober och kunde därmed slå an tonen på mötet som hade temat Kulturarvet i samhälls­utvecklingen. Se vidare http://www.raa.se/wp-content/uploads/2013/11/Nils-Ahlberg.pdf Det han särskilt underströk var det urbana kulturarvet som en grundläggande resurs i en hållbar samhällsutveckling och för att förbättra livskvaliteten, det komplexa och sammansatta kulturvärde och vikten av ett holistiskt synsätt, att de den större helheten, för att förstå värdet samt att kulturarvsfrågorna måste integreras i (hela) planprocessen I förordet till översättningen skriver han att ”Kulturarvet är ett vittnesbörd om mänsklighetens strävan och ambitioner genom tiderna och hur det samhälle vi lever i har formats. Det ger platsen dess identitet och är en resurs för att förbättra livskvaliteten och främja ekonomisk utveckling och social sammanhållning. Rekommendationen är ett tydligt budskap till medlemsländerna och samhälls­utveck­lingens alla aktörer och intres­senter. Städerna växer kraftigt över hela världen och blir allt viktigare som tillväxt­moto­rer och centra för innova­tion och kreativitet. Med den snabba urbanise­ringen följer ett starkt förändrings­tryck. Detta medför nya påfrestningar och innebär både möjligheter och hot. I denna föränderliga värld vill rekommendationen bidra till en balanserad utveck­ling som tar tillvara de befintliga värdena”.

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden