Meddelanden

Kulturarv utan gränser etablerar ett resursnätverk för utlandsuppdrag

Vill du arbeta inom kulturmiljövård i konflikt- och postkonfliktområden? Nu ges möjlighet att anmäla sitt intresse till stiftelsen Kulturarv utan Gränser. De är i färd med att bygga upp ett resursnätverk för personer med byggnadsvårds-, musei- och arkeologikompetens, som är intresserade av att delta konkret på fältet i olika länder. Att anmäla sig till resursnätverket via en webbaserad enkät kan man göra förutsättningslöst och det är kostnadsfritt.

Kulturarv utan Gränser är en svensk stiftelse som i över 15 år arbetat med återuppbyggnad av kulturarvet på Balkan.

Kontakta Lotta Bylander på Kulturarv utan Gränser 08-32 20 71, lotta.bylander@chwb.org eller anmäl dig påwww.chwb.org

Länk till Kulturarv utan Gränser www.chwb.org
Enkätlänk:https://www.surveymonkey.com/s/resursnatverk

Arbete pågår för att bilda ett svenskt Blue Shield

Under hösten har en arbetsgrupp bildats med syfte att skapa en svensk Blue Shield-organisation. Arbetsgruppen består av representanter från Svenska ICOMOS, ICOM (International Council of Museums), IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) samt ICA (International Council on Archives). Arbetsgruppen kommer i februari att inlämna ansökan om att få bilda en svensk organsation.

Ansökan inlämnas till intenationella Blue Shield som har sitt säte i Paris. International Committee of the Blue Shield bildades 1996 som ett särskilt organ för att skydda kulturarv som hotas i samband med krig och naturkatastrofer.  ICOMOS är i detta sammanhang en viktig representant för det byggda kulturarvet. Runt 40 länder har hittills bildat egna nationella kommittéer och nu är det dags för Sverige. Norge och Danmark har redan nationella kommittéer och samarbetet med grannländerna kommer att vara värdefull vid uppbyggnad av den svenska Blue Shield organisationen.

COMOS representeras i arbetsgruppen av styrelseledamot Malin Myrin. Malin är även ICOMOS representatnt i biståndsorganistaionen Kultrarv utan Gränsers styrelse  (Cultural Heritage without Boarders). Även Erika Hedhammar, sveriges representant i ICORP (International Scientific Committee on Risk Preparedness), deltar aktivt i arbetet med att bilda ett svenskt Blue Shield.

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden