1900-tal

International committee on 20th Century Heritage  ISC20C


Svensk representant: Britt Wisth britt.wisth@telia.com
Britt Wisth är född 1944, FK i Lund 1971, var byggnadsantikvarie vid Stadsmuseet i Stockholm i 35 år. Har efter pensioneringen egen firma som rådgivande byggnadsantikvarie. Är även medlem i Docomomo.
——————————————————————————————————————————————————

ISC20C har medlemmar från i stort sett hela världen.

Uppgiften för ISC20C är främst att väcka intresse för och värna 1900-talets kulturarv där focus alltmer riktas mot efterkrigstidens arkitektur, som på många håll ännu inte har värderats för sina arkitektur- och kulturhistoriska värden. Ett av gruppens instrument är HA, Heritage Alert, som innebär att ägaren till byggnader eller anläggningar som riskerar rivning får ett brev där anläggningens värden beskrivs och värdesätts och frågan ställs om det är möjligt att tänka om, och bevara byggnaderna. Gruppen har under de senaste åren tagit fram skriften Madriddokumentet, som presenterar ett genomtänkt förhållningssätt till ändringar i det moderna kulturarvet.
Årligen hålls ett årsmöte, om möjligt i samband med Icomos GA eller annan större konferens, senast 2016 i Dudley, Birmingham, U.K.

Varje land utser sin voting member, i övrigt finns expert members och intresserade, de båda senare brukar antas efter egen anmälan till gruppen. Nya medlemmar är välkomna, särskilt sådana som är beredda bistå med aktivt arbete.
Ett försök 2009 att bilda en svensk arbetsgrupp misslyckades. Är du intresserad idag kontakta gärna britt.wisth@telia.com .

 

Britt Wisths reseberättelse från ISC20C:s årsmöte i Trento, Italien 2018
20180902-04 ISC20C Årsmöte, Trento; Britt Wisth – Reseberättelse

 

Britt Wisths rapport från ISC20C:s årsmöte i Florens Italien 2014
20141107 Rapport från ISC20C årsmöte den 7 november 2014 i Florens

Britt Wisths rapport från ISC20C:s möte i Chandigarh, Indien 2013.
20131001-06 1900-tal Reserapport – Chandigarh FILLING THE GAPS

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås