Muralmåleri

International committee on Mural (Wall) Painting

Svensk representant: Anna Henningsson (E-post: muralpainting@icomos.se)


Program för virtuella föreläsning om konservering och rengöring den 26 maj 2020

Cleanliness Is Next to Godliness – Or Is It? Contemporary Conservation Practices Inspected

Invitation virtual lecture Cleanliness Is Next to Godliness_Clausén


Den 7 februari 2017 presenteras nedanstående publikation vid ett seminarium vid Forum för de kyrkliga kulturarven vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Seminariet presenterar bakgrunden till publikationen följt av samtal om dess tre temaområden: teknisk konsthistoria, värde och reception i relation till de Östgötska muralmålningarna samt anknyter till ICOMOS Charter for preservation of Wall Paintings.
Seminaret är kostnadsfritt och hålls under eftermiddagen den 7 februari (prel. tid 14-16). Mer info information kommer via Forum för de kyrkliga kulturarven: http://www.konstvet.uu.se/konst/forskning/ffkk/


Symposiepublikationen Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, Technical Art History Reception History, Value är publiserad

Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, Technical Art History Reception History Value var ett internationellt symposium vid Norrköpings Konstmuseum, arrangerat av ICOMOS Sveriges muralmålerigrupp i september 2015. Föredragshållarna har under det gångna året skrivit artiklar som på olika sätt relaterar till symposiets tema och ledord: Teknisk konsthistoria , Receptions historia och Värde.

Titel: Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, Technical Art History Reception History Value. Proceedings of a symposium held on the 8-9th September 2015 at Norrköping Art Museum Organised by ICOMOS Sweden’s Scientific Working Group for Mural Paintings.

Redaktörer: Anna Henningsson, Charlotta Hanner Nordstrand, Thomas Warscheid

Författare: W. (Bill) Wei, Kaja Kollandsrud, Külli Erikson, Anna Henningsson, Karin Hermerén, Johan Eriksson, Ann-Charlotte Hertz, Henrik Lindblad, Thomas Warscheid.

ISBN-nummer: 978-91-7739-087-9

Antal sidor: 118 (varav 97 i färg) Språk: Engelska

Publikationen distribueras genom Bokus  och Adlibris.

About the publication:

These are the proceedings of the symposium Medieval Murals in the Church Attics of Östergötland, held in September 2015, at Norrköping Art Museum, organised by ICOMOS Sweden’s Scientific Working Group for Mural Paintings. The purpose of the symposium was to bring different disciplines together to shed light on diverse aspects of an ensemble of medieval wall paintings, located in the attics of eight churches in the county of Östergötland in south-east Sweden. This ensemble of medieval art, hidden in the attics of the churches, offers a rare opportunity for gaining new insights into sacred art.

The absence of a complex conservation history makes this medieval wall painting ensemble unique. The paintings are thus an extraordinary historical source of information about medieval art and the messages embedded in the materials. An art-technological approach was applied in recent investigations of these mural paintings. Interesting results were obtained by exploring the material composition and its effects on the visual appearance. Through a collaborative effort, the messages and significance of the paintings, which present-day viewers cannot perceive, may again become accessible.

The contributors to the proceedings share their experience, insights, and opportunities related to art-technology, value and the reception history of this type of sacred art in historic churches.


Program för symposium 9 september 2015

Medeltida muralmålningar på kyrkvindar i Östergötland

Slutligt program ICOMOS 20150826_jpegs1

Final program ICOMOS Symposium Norrköping 20150909

——————————————————————————————————————–

Den svenska arbetsgruppen för muralmåleris syfte är att vara delaktig i att bevara, förstå och tillgängliggöra muralmåleri. Målet är att inspirera till samverkan mellan olika yrkesgruppen som verkar inom muralmålerifältet. Gruppen vill verka för att överföra internationella tankar och aktuella projekt till Sverige för att öka intresset och kunskapen om muralmåleri och dess möjligheter. Ett första steg är att sprida ICOMOS dokument om bevarande av muralmålningar från 2003:
ICOMOS PRINCIPLES FOR THE PRESERVATION AND CONSERVATION-RESTORATION OF WALL PAINTINGS

Gruppen har hittills arrangerat ett seminarium: Exteriöra muralmålningars måleriteknik med exempel från Finspång och Basel.

Seminariet blev omtalat i den internationella tidskriften e-conservation.

Foto 1l
Exteriör muralmålning, Orangeriet vid Finspångs slott, Östergötland. Foto: Mirjam Julien

Utöver detta har gruppen genom representant deltagit vid “Mural Paintings Roads”, 1st ICOMOS International Scientific Committee on Mural Painting Conference 2011 med presentationen: A route to early medieval mural paintings in Östergötland, Sweden.

Vi ser framemot att bli fler i gruppen så vi kan hjälpas åt att ordna träffar, seminarier och ha ett aktivt utbyte kring muralmålerifrågor. Varmt välkommen att delta!

Kontakta gruppens ansvariga Anna Henningsson för mer information – muralpainting@icomos.se

——————————————————————————————————————–

Inbjudan till symposium
9 september 2015

Medeltida muralmålningar på kyrkvindar i Östergötland

Ett symposium om teknisk konsthistoria, värde och receptionshistoria

Norrköpings Konstmuseum onsdag 9 september 2015

Inbjudan till ICOMOS Symposium

ICOMOS muralmålerigrupp bjuder in till symposium

Ovanför valven i åtta kyrkor i Östergötland finns muralmålningar bevarade, daterade till perioden 1180-1350. I samband med 1400-talets valvslagningar fick de sin nuvarande plats på kyrkornas vindar, dolda för dagens kyrkobesökare. Flera av målningarna har aldrig konserverats och materialet är därmed helt opåverkat, vilket är ovanligt i Sverige. Detta gör dem till värdefulla källor för hur medeltida muralmålningar utfördes för att förmedla ett budskap. Under åren 1946-56 undersökte dåvarande chefen för Norrköpings Konstmuseum, Aron Borelius, målningarna ur ett konsthistoriskt perspektiv vilket publicerades i ett praktfullt bokverk.

Målningarnas tillverkningssätt har länge varit outforskat och okänt. Först 2003 påbörjades genom Cologne Institute for Conservation Science konsteknologiska undersökningar och avbildningar av de svårtillgängliga målningarna. Detta genomfördes med ett speciellt fotograferingssätt för att få möjlighet att studera hur de en gång uppfattades.

Sedan 2009 har konsteknologiska undersökningar pågått inom ramen för ett ideellt projekt. Tekniska undersökningar och ortofotografier har blivit möjliga med stöd från Berit Wallenbergs Stiftelse. Genom projektet har ny kunskap om hur muralmålningarna utfördes för cirka 800 år sedan kommit fram. ICOMOS Sverige bjuder in till ett symposium där de framkomna resultaten, målningarnas värde, receptionshistoria och möjligheter kring teknisk konsthistoria presenteras och diskuteras. Föredragshållare från Skottland, Tyskland och Sverige deltar.

Symposiet äger rum på Norrköpings konstmuseum. Program annonseras i maj då anmälan öppnar. Vid frågor kontakta ICOMOS muralmålerigrupp: muralpainting@icomos.se  Läs mer om det ideella projektet.

Arrangörer

Symposiet arrangeras av ICOMOS arbetsgrupp för muralmåleri med stöd från Berit Wallenbergs Stiftelse, ICOMOS Sverige  och Norrköpings konstmuseum

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås