Styrdokument för arbetsgrupper

ICOMOS Sverige har fyra arbetsgrupper som var och en självständigt bedriver sitt arbete. Normalt arrangerar dessa en eller ett par aktiviteter om året. Däremellan kan man bedriva olika projekt och hålla kontakt per e-post.

Styrdokument för de svenska arbetsgrupperna

Antaget vid styrelsemöte 13 juni 2012 

ICOMOS Sweden har svenska arbetsgrupper kopplade till flera av de internationella kommittéerna.
Arbetsgrupperna skall verka för att främja sitt område och fungera som ett forum för dialog och
kunskapsutbyte, som nätverk och kunskapsbas för experter inom svensk kultur­miljövård.

Världsarvsarbetet och nominering av nya världsarv bör ske med stöd av de nationella arbetsgrupperna.

Ur Svenska ICOMOS stadgar:

  • För att närmare studera tekniska, metodiska, vetenskapliga eller andra frågor kan särskilda arbetsgrupper utses. Utomstående experter kan till­kallas. Arbets­grupperna kan vara kontaktorgan till ICOMOS internationella kommittéer. (§9).
  • Beslut om tillsättning av arbetsgrupper, sammankallande i dessa och beslut om kontaktpersoner till ICOMOS internationella kommittéer tas vid årsmötet. (§6). Därmed är det också underförstått att arbetsgrupper avskaffas genom beslut av års­mötet.

Arbetsgrupper och kontaktpersoner till de internationella kommittéerna läm­nar års­rapport till styrelsen. (§9)

Därutöver gäller:

  • Rekry­te­ring av yngre medlemmar och medlemmar i underrepresenterade yrkeskategorier är önskvärd.
  • Innan en arbetsgrupp tillsätts skall en preliminär plan för verksamheten ha utar­be­tats och godkänts av styrelsen. En handlingsplan med generella mål och rikt­linjer och en verksamhetsplan bör därefter föreligga för kommande treårsperiod.
  • Den som är sammankallande i en svensk arbetsgrupp skall vara ICOMOS medlem och bör också vara kontakt­person i den motsvarande internationella kommittén.
  • Arbetsgrupperna har ansvar för svenska ICOMOS utåtriktade verksamhet inom sitt expertområde och skall ligga i linje med ICOMOS SWEDENs mål, policy och vision. Aktiviteter skall samordnas med Svenska ICOMOS övriga verksamhet. Gruppen bör träffas minst två gånger per år, gärna i seminarieform. Till semi­na­rierna ska även icke gruppmedlemmar inbjudas. Även icke ICOMOS-medlemmar kan inbjudas. Seminarier annonseras i utskick till medlemmarna, på hemsidan och om möjligt i medlemsbladet.
  • Sammankallande ansvarar för att till gruppens medlemmar förmedla aktuell information från internationella ICOMOS, den internationella kommittén och svenska ICOMOS styrelse samt för att gruppens synpunkter och förslag förs tillbaka.
  • Arbetsgruppen/kontaktpersonen skall i god tid före årsmötet lämna en kort verk­sam­hets­berättelse till styrelsen med summering på engelska. Vid slutet av varje treårsperiod skall en rapport om genomförandet av den aktuella verksamhetsplanen lämnas, likaså med summering på engelska.

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås