Teori

Kerstin WICOMOS internationella kommitté för teori och filosofi avseende bevarande och restaurering

ICOMOS International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration  – Theophilos
Svensk representant: Kerstin Westerlund Bjurström

—————————————————————————————————

Mål

Teori och Filosofikommitténs mål – i linje med ICOMOS ändamål internationellt samarbete – är att undersöka förutsättningarna för och strukturen i teori och praktik för bevarande, restaurering och vård av byggnader, samhällen och kulturlandskap i en globaliserad värld. Med betänkande av dess föränderlighet hoppas kommittén att nå det ambitiösa målet att analysera aktuella problem och att lägga fram relevanta förslag, kanske också svar.

Kommitténs aktiviteter innefattar också undersökning av existerande dokument och forskning inom området bevarande och restaurering; identifiering av behov och av obearbetade intresseområden; utveckling av idéer och visioner för framtiden; i samarbete med andra ICOMOS kommittéer och andra institutioners vetenskapliga enheter (så som UNESCO, ICCROM och ICOM) med syfte att etablera en integrerad teoretisk bas för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, samhällen och kulturlandskap.

Kommittéledning och medlemskap

Ordförande är Prof Wilfried Lipp Österike
Sekreterare är Prof Bogoslaw Smygin Polen
Svensk representant är Kerstin Westerlund Bjurström

Kommittén domineras historiskt av medlemmar från Europa. Men det pågår en tillströmning av medlemmar från resten av världen t ex från Sydafrika, Brasilien, Kina och Japan.

Arbetssätt

Stommen i kommitténs verksamhet har åtminstone under de senaste åren då jag varit ledamot varit årligen återkommande möten. Beroende på vilket land som stått för värdskapet och på temat för mötet så har formen varierat – från ett renodlat arbetsseminarium som resulterat i någon form av resolution – till ett något mer utåtriktad konferens eventuellt kombinerat med studiebesök. Kommittén har också haft rollen som ansvarig och samordnare av ICOMOS remissvar på Unescodokument inom sitt verksamhetsområde.

Före mig hade inte TheoPhil-kommittén någon svensk representant och intresset för dess arbete ganska lågt, men vad jag vet så har arbetet fungerat på liknande sett tidigare.

Verksamhet

Under de senaste åren från 2012 åtminstone har verksamheten haft fokus på utvecklingen av det urbana landskapet och på teorier om hur det under rådande globaliseringsprocess med hårt bebyggelsetryck i många växande storstäder ska kunna ske på ett tillfredsställande sätt socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt. Den 2011 av Unesco beslutade ”Recomendation on Historic Urban Landscape” (HUL) som bl a syftar till att motverka den fragmentisering med nedbrytning av sociala och ekonomiska strukturer som globaliseringstrycket mot snabbväxande storstäder för med sig har varit ett viktigt diskussionsämne.

Konferensen 2012 “Heritage under pressure – perspectives of historic urban landscapes” handlade om detta.  2013 följdes detta tema upp med seminariet the ”HUL Challenge Reassessing the Values of the Past in the Light of Contemporary trends” i Florence. Från att som namnet säger 2012 års möte hade relativt stor tonvikt på exempel från olika delar av världen, för att skapa en helhetsbild, så var avsikten med mötet 2013 att mer renodlat diskutera rena teori och praktikfrågor.

Mötet 2014 hölls i Riga 8-10 maj. Tema var Heritage Trends in the mirror of Social Change, Conservation Realities – 50 years after Venice Charter. I samband med ”General Assembly” I November 2014 hölls en gemensam workshop med ICOMOS  “Committee on Shared Colonial Architecture and Town Planning”.  2015 års tema blir How to Assess Built Heritage? Assumptions, methodologies, examples of heritage, assessment systems I början av mars i Florens.

Under 2010 och 2011 pågick arbete inom TheoPhil-kommittén med att förse Unesco med synpunkter på den kommasnde HUL rekommendationen. ICIMOS Sweden arbetade aktivt med detta. Eftersom samma person då var ordförande för Europagruppen och för TheoPhil skedde arbetet med detta i hög grad också på Europamötena. Två år i följd fick jag t ex uppgiften att hålla inledningsanföranden om HUL inför diskussionen där som en sorts förberedelse för remissarbetet.

Sammanfattningsvis har jag blivit alltmer förvissad om att problemen för oss verksamma med kulturmiljö att hantera till viss grad nödvändiga förändringar i det urbana landskapet själklart hänger ihop med bristande möjligheter att definiera, hantera och argumentera för de olika värden som är förbundna med den byggda miljön. Ökat intresse för detta ser jag som avgörande för att undvika den ganska så improduktiva polarisering som verkar finnas mellan förespråkarna för förändring resp strikt bevarande. Kan det vara så att Venice Charter, som saknar så många aspekter på värde och värdering och som för så många verksamma inom kulturmiljöområdet fortfarande är en sorts bibel, har en stor skuld i detta?

Kerstin Westerlund Bjurström

————————————————————————-

Nils Ahlbergs rapport från Teorikommitténs och Historic Towns-kommitténs gemensamma möte i Bangalore, Indien i november 2015: 2015-11 Theory Com och Historic Towns Com – Möte Bangalore – Rapport Nils Ahlberg

Staffan Hansings rapport från konferensen om metoder för att beskriva det byggda kulturarvets värden i Florens 5-7 mars 2015: 20150305-07 ICOMOS TheoPhilos – How to Assess Built Heritage – Konfrensrapport -S Hansing

Kerstin Westerlund Bjurströms årsrapport för 2014: 2014 Årsrapport TheoPhilos KW

Kerstin Westerlund Bjurström och Elene Negussies paper ”Using HUL to introduce a new heritage driven concept for city evelopment:
The Stockholm experience”: 2014 GA14Paper_FinalHULENoKW

Nils Ahlbergs rapport från ICOMOS International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration i Riga den 8–10 maj 2014 med temat Heritage Trends in the Mirror of Social change, Conservation Reality – 50 Years after Venice Charter: 201405 ISC Theory and Philosophy Rapport Nils Ahlberg

Kerstin Westerlund Bjurströms årsrapport för 2013: 2013 ISC Theory and Philosophy Årsrapport, Kerstin Westerlund

2013 Meet1303FlorenceKWpaper4Slutl

2013 Meet1302Coclusionjan14

2012 Heritage under pressure – perspectives of historic urban landscapes

Behöver vi ett svenskt kulturvårdsdokument i Sverige?

20040522-28 The Venice Charter 1964-2004-2044 – Ungern – Reserapport_Björn Norman

———————————————————————-

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden