Teori

ICOMOS internationella kommitté för teori och filosofi om bevarande och restaurering

ICOMOS International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration  – Theophilos
Svensk representant: Staffan Hansing, staffan(a)k-markt.se


ICOMOS Teorikommitté arbetar med frågor som rör teori och praktik för bevarande, restaurering och vård av byggnader, miljöer och kulturlandskap. Tanken är att kommittén ska arbeta övergripande och i samarbete med andra mer specialiserade kommittéer. Därför anordnas många av kommitténs seminarium i samarbete med andra kommittéer.
Kommittén anordnar minst ett årligt seminarium, ofta i samarbete med någon annan vetenskaplig kommitté. Vartannat år anordnas seminariet i Florens där en av kommitténs sponsorer har sitt säte.

Seminarierna har ofta dokumenterats i utförliga rapporter. Tyvärr finns de bara i tryckt form och den internationella kommittén har ännu ingen egen hemsida.

Kommitténs målbeskrivning innefattar också undersökning av existerande dokument och forskning inom området bevarande och restaurering; identifiering av behov och av obearbetade intresseområden; utveckling av idéer och visioner för framtiden; i samarbete med andra ICOMOS kommittéer och andra institutioners vetenskapliga enheter (så som UNESCO, ICCROM och ICOM) med syfte att etablera en integrerad teoretisk bas för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, samhällen och kulturlandskap.

Kommittéledning och medlemskap

Ordförande är Bogusław Szmygin, Polen
Sekreterare är Giora Solar, Israel
Svensk kontaktperson är Staffan Hansing

Kommittén domineras historiskt av medlemmar från Europa. Men det pågår en tillströmning av medlemmar från resten av världen.

 


Verksamhet och rapporter
______________________

2020
Året för kommittén präglades liksom övriga världen av pandemins härjningar.
– Konferensen Future of Heritage Protection – Threats, Challenges, Proposals som skulle ha hållits i Florens den 12-13 mars ställdes in på grund av pandemin.
– 14-15 september hölls ett webinar om ruiner: RUINS – protection, use, management som arrangerades av ICOMOS Polen.
______________________

2015
Nils Ahlbergs rapport från Teorikommitténs och Historic Towns-kommitténs gemensamma möte i Bangalore, Indien i november 2015: 2015-11 Theory Com och Historic Towns Com – Möte Bangalore – Rapport Nils Ahlberg

Staffan Hansings rapport från konferensen om metoder för att beskriva det byggda kulturarvets värden i Florens 5-7 mars 2015: 20150305-07 ICOMOS TheoPhilos – How to Assess Built Heritage – Konfrensrapport -S Hansing

______________________

2014
Kerstin Westerlund Bjurströms årsrapport för 2014: 2014 Årsrapport TheoPhilos KW

Kerstin Westerlund Bjurström och Elene Negussies paper ”Using HUL to introduce a new heritage driven concept for city evelopment:
The Stockholm experience”: 2014 GA14Paper_FinalHULENoKW

Nils Ahlbergs rapport från ICOMOS International Scientific Committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration i Riga den 8–10 maj 2014 med temat Heritage Trends in the Mirror of Social change, Conservation Reality – 50 Years after Venice Charter: 201405 ISC Theory and Philosophy Rapport Nils Ahlberg

______________________

2013
Kerstin Westerlund Bjurströms årsrapport för 2013: 2013 ISC Theory and Philosophy Årsrapport, Kerstin Westerlund

2013 Meet1303FlorenceKWpaper4Slutl

2013 Meet1302Coclusionjan14

______________________

– 2012

2012 Heritage under pressure – perspectives of historic urban landscapes

Behöver vi ett svenskt kulturvårdsdokument i Sverige?

20040522-28 The Venice Charter 1964-2004-2044 – Ungern – Reserapport_Björn Norman

______________________

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
℅ Melander, Åsgatan 28, 724 63 Västerås