Resestipendium

En viktig del i ICOMOS arbete är att stödja kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan kulturvårdare i hela världen.  Som medlem i ICOMOS Sverige har du möjlighet att söka resestipendium för att delta i ICOMOS internationella konferenser.

Vem kan få resestipendium
Eftersom våra resurser är begränsade delas resestipendium i första hand ut till den som inte på annat sätt kan finansiera sitt deltagande i ett ICOMOS-arrangemang. Resestipendium delas i första hand ut till medlemmar i de olika internationella vetenskapliga kommittéerna (ISC) för deltagande i kommittéernas möten. Men även andra kan söka. Ett större antal stipendier brukar delas ut till ICOMOS Generalförsamling som hålls vart tredje år.
….Resestipendium från ICOMOS Sverige kan bara sökas av medlemmar i ICOMOS Sverige och bara för deltagande i arrangemang anordnade av, eller i samarbete med, ICOMOS.
….Normalt kan man inte få mer än ett resestipendium under ett kalenderår.

Hur stort är stipendiet
Resestipendiet är tänkt att täcka anmälningsavgifter samt del av kostnader för resa och uppehälle. Tyvärr kan stipendiet normalt inte täcka hela kostnaden. Stipendiet är inte heller tänkt att täcka kostnader för lön och traktamente under resan.
….Resestipendiet betalas ut med ett fast belopp (ingen kostnadsredovisning krävs) och är normalt skattefritt.

Ansökan om resestipendium
Resestipendium ska sökas i god tid före resan. Helst via e-post till info@icomos.se, alternativt via brev till: ICOMOS Sverige, Box 56029, 102 17 Stockholm.
….I ansökan ska anges ändamålet med resan, tidpunkt, plats, budget, annan finansiering och sökt belopp. Beslut om tilldelning av resestipendium och belopp fattas av styrelsen för ICOMOS Sverige. Beslutet fattas normalt på ordinarie styrelsemöten och kan därför dröja upp till tre månader från ansökan.
….För att vi ska kunna fördela de medel vi har på bästa sätt vill vi gärna ha din ansökan (eller en förhandsförfrågan) så tidigt som möjligt.

Blankett för ansökan om resestipendium

 

Utbetalning av beviljat resestipendium
Resestipendiet betalas ut i efterhand. För att få ut resestipendiet ska en kortfattad reserapport skickas in till ICOMOS Sverige. Eftersom syftet med resestipendierna är att öka kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte kommer rapporten att läggas ut på ICOMOS Sveriges hemsida.

Blankett för rekvisition av resestipendium
.

Kontakt

ICOMOS Sverige . . . . . info@icomos.se
Box 56029, 102 17 Stockholm, Sweden